Gyűjteményünkből


„Ein Christ, Ein Kaiser, Ein Europäer” – Részvétnyilvánítások és gyászjelentések Habsburg Ottó halálának 10. évfordulója alkalmából

2011. július 4-én, tíz éve hunyt el Habsburg Ottó, Alapítványunk névadója. Az évforduló alkalmából áttekintettük a gyűjteményünkben őrzött kapcsolódó iratokat.

„Ein Christ, Ein Kaiser, Ein Europäer” – Részvétnyilvánítások és gyászjelentések Habsburg Ottó halálának 10. évfordulója alkalmából

2011. július 4-én, tíz éve hunyt el Habsburg Ottó, Alapítványunk névadója. Az évforduló alkalmából áttekintettük a gyűjteményünkben őrzött kapcsolódó iratokat.

A gyászjelentésre reagálva több mint ezer levél érkezett a világ számos országából a Habsburg-családhoz, részvétnyilvánító lapok és kártyák, táviratok. Őrzünk ezen kívül a gyűjteményben újságokat, Bécs város turisztikai információs irodája által kiadott programfüzetet, a temetési szertartásokról készült emlékkötetet, eligazító térképeket a temetés útvonaláról és helyszíneiről. Császári és királyi címerrel ellátott állóhely kártyák és vendégkönyvek – kevés számú magyar nyelvű bejegyzéssel – ugyancsak találhatók Alapítványunknál.

Az Emlékkönyv címoldala

A kondoleálások túlnyomó többsége magánszemélyektől, kisebb részben arisztokrata családoktól, politikusoktól és szervezetektől érkezett. A levelek egy részét a temetéssel kapcsolatos ügyek kezelői boríték nélkül, kihajtogatva, kézírásos megjegyzéssel – „elintézve”, „megválaszolva” – helyezték el, elkülönítve őket a fontosságuk alapján. Ezen levélíróknak, illetve külön kérésre Habsburg Ottóról készült halotti képet (Sterbebild) küldtek. Több olyan levelet őrzünk, amelyben a levélíró – az elhunyttal fennállt ismeretségére hivatkozva – állójegyet kér a szertartásokra, illetve a gyászmisén való részvétel lehetősége iránt érdeklődik.

A levelek, táviratok, részvétnyilvánító lapok többsége osztrák–német területről érkezett, de francia, holland, belga, angol, amerikai, kanadai magyar szervezet, spanyol, olasz, afgán, horvát, cseh és délamerikai is van közöttük. Zömük német, kisebb részük angol, néhány francia, flamand és horvát nyelvű. Azonban magyar nyelvű, illetve Magyarországról érkezett együtt érző sorok elenyésző számban találhatók az Alapítvány őrzésében lévő iratanyagban.

A Magyar Köztársaság müncheni főkonzulátusának koszorúja

Érdekes a kondoleálások keltezése: a bajor kormány már aznap tudomást szerzett Habsburg Ottó haláláról és részvétét nyilvánította, míg mások, például az Európai Parlament hajdani elnöke, csak napokkal később adta föl részvétnyilvánító sorait. A levelek jó részére a család válaszolt, azokon ceruzás „erled[igt]” (megtörtént) megjegyzés olvasható, viszont Habsburg Ottó titkársági gyakorlatától eltérően a kimenő levelek másolatai nincsenek a gyűjteményben.

Viszonylag kevés arisztokrata megemlékező kártyáját találjuk a gyűjteményben. Ezúton nyilvánították részvétüket: Georg Friedrich Prinz von Preussen (a Hohenzollern-ház jelenlegi feje), Friedrich Wilhelm von Preussen, Marie-Therese de Montpension, Jean d’ Orleans herceg édesanyja; Maximilian von und zu Lichtenberg herceg, Borwin Herzog zu Mecklenburg herceg, Gerhard Baron von der Trenck báró, Otto Czernin gróf és családja.

Klaus Hänsch kézzel írott részvétnyílvánítása

A politikus levélírók által küldött részvétnyilvánítások közül kiemeljük dr. Klaus Hänschét, aki 1994 és 1997 között az Európai Parlament elnöke, 1979–2009 között a Német Szövetségi Köztársaság Európa parlamenti képviselője. Kézzel írott, baráti hangú levele a két eltérő gondolkodású politikus politikán felülemelkedni képes együttműködésének bizonyítéka. Rajta kívül megemlítjük Emilia Müllert, szövetségi és európai ügyekért felelős bajor államminisztert; Georg Fahreschont bajor pénzügyminisztert; Harald Kühnt, Garmisch-Partenkirchen városi tanácsa nevében; Franz Steindlt, Burgenland tartományi hivatala nevében; Luis Durnwalter tartományfőnököt (Bozen, Dél-Tirol); Gordan Jandrokovic horvát külügyminisztert, valamint az albán királyi ház nevében aláíró személyeket.

XVI. Benedek pápa táviratának másolata, a család által kiadott sajtóközlemény

XVI. Benedek pápa az egyház hű fiára és a 20. századi Európa történelemformáló alakjára emlékezett Habsburg Károlynak küldött soraival. Az egyházi elöljárók közül kondoleáló levelet küldött John Foley kardinális, a Jeruzsálemi Szent Sír Lovagrend nyugalmazott nagymestere, valamint a Szent György Lovagrend karinthiai nagypriorja és Ratko Peric, mostari horvát katolikus püspök. A müncheni izraelita kulturális közösség, amely híresen jó kapcsolatot ápolt Habsburg Ottóval, ugyancsak kifejezte részvétét.

A pöckingi Szent Pius templomban tartott gyászmise programfüzetének címoldala

A részvétnyilvánító levelek mellett érdekességként említhetjük azt a díszes Emlékkönyvet, amelyben a felravatalozott koporsó és számos koszorú mellett megtaláljuk a július 5-én a pöckingi Szent Ulrich templomban, 9-én ugyancsak Pöckingben, a Szent Pius templomban, 11-én a müncheni Szent Kajetán alapítványi templomban, július 13-án a mariazelli Bazilikában tartott rekviem teljes programját. Akárcsak a bécsi Stephansdomban 16-án a főhercegi pár lelki üdvéért bemutatott szertartásét, amely után hamvaikat elhelyezték a Kaisergruftban. Habsburg Ottó Ausztriában magánszemélynek számított, de a szertartás államfőnek kijáró tiszteletadással zajlott. Bár emiatt az osztrák kormányt számos támadás érte, az elhunyt államférfi tekintélye és a hajdani birodalom területén (és azon kívül) élvezett népszerűsége elképzelhetetlenné tette, hogy az osztrák állam kivonja magát az eseményekből.

A bécsi temetési ceremónia programja

A gyászolók tömegei július 14-én és 15-én a bécsi kapucinus templomban róhatták le tiszteletüket a házaspár ravatalánál. A koporsókat 16-ára virradó éjszaka átszállították a Stephansdomba, amit erre a napra lezártak az érdeklődők elől. Dr. Christoph Schönborn bíboros, bécsi érsek celebrálta a 15 órakor kezdődött gyászmisét. A katolikus szertartáson muzulmán és zsidó ima is elhangzott, utalva az Osztrák–Magyar Monarchia vallási sokszínűségére. Ezt követően a gyászolók átvonultak a mintegy 2,5 km-re lévő kapucinus templomhoz, a trónörökös házaspár végső nyughelyéhez. Bécs városa részletes – német és angol nyelvű – programot készített, amely bemutatta a várost és annak turisztikai látványosságait, és ismertette az ún. Anklopfzeremonie-t, ami a földi életből a túlvilágiba való belépést szimbolizálja, amelyben az elhunyt immár nem uralkodó, csupán egy halandó, bűnös ember. Így vált turisztikai látványossággá a temetés szomorú aktusa, és ezt az érzést csak fokozta a katonai és a hagyományőrző egységek felvonulása.

A szertartások másnap Budapesten, a Szent István Bazilikában folytatódtak. Itt Paskai László bíboros mutatott be szentmisét, este pedig Habsburg Ottó szívurnáját elhelyezték a Pannonhalmi Bencés Főapátságban.

 

A gyűjteményben tíz – különböző kondoleálási helyszínen elhelyezett – vendégkönyv található, melyekben rövidebb-hosszabb szöveges beírásokkal emlékeztek meg Habsburg Ottóról. Diplomáciai szempontból különösen érdekes a berlini Kondolenz Buch, a diplomáciai képviseletek vezetőinek és tagjainak megemlékező soraival. A beírások egy része Habsburg Ottót magyar politikusnak nevezi. Ugyancsak itt található az ekkor Georgia berlini nagykövetségét vezető Habsburg Gabriellának címzett hivatalos kondoleáló levelek sora, köztük Czukor József magyar, Miro Kovač horvát nagyköveté, valamint Peter Ramsaueré, Németország akkori kereskedelmi miniszterének soraival. Meglepő, hogy az ausztrál, a brit és az amerikai nagykövet kézírásos levélben fejezte ki együttérzését. A kondoleáló könyvek bejegyzései között kevés magyar nyelvűt találunk, egyikük képét alább közöljük.

 

Voltak, akik nem voltak tisztában azzal, hogy ki mikor hunyt el a Habsburg-családban. Így Regina főhercegnőnek a halálára is érkeztek kondoleáló levelek, aki már egy évvel korábban, 2010-ben meghalt. Egy másik esetben Kris Veen Prince of Habsburg (Ausztrália) néven küldött három levelet Habsburg Károly főhercegnek és a család más tagjainak is. A leveleken kézírásos megjegyzés található arról, hogy a feladó ismeretlen, vélhetően szélhámos („Hochstapler”), mivel senki nem tudott egy ausztráliai Habsburg-herceg létezéséről. Különleges Georg Huber könyvtáros (Schwetzingen) 15 oldalas, kézírásos, történeti jellegű visszaemlékezése. Bíró Ákos, magyarországi izraelita vallású könyvkiadó Habsburg Ottót a 36 igaz ember egyikének nevezte, és káddist imádkozott az elhunytért.

Végül Cleff III., azaz Michael Cleff (1947–) nevére utalunk. A Bambergben élő portréfestő számos művészt, politikust és sportolót megfestett (Peter Ustinovot, Thomas Gottschalkot, Hans-Dietrich Genschert, Boris Beckert).  Habsburg Ottóról készült portréja 1989-ben született. (Eredeti fotó és a róla készült festmény)

A család gyászjelentése mellett a Habsburg Ottóhoz kötődő szervezetek, egyesületek is kiadtak gyászjelentést, amiből kettő, a grazi Ferdinandea és a bécsi Josephina katolikus egyesületeké található a gyűjteményben.

A Josephina katolikus egyesület gyászjelentése

A részvétnyilvánító levelek száma megközelíti az 1100 darabot. A Habsburg-családnak és a családfőnek, Habsburg Károly főhercegnek küldöttek száma több mint 800, Habsburg Gabriellától közel kétszáz, míg a többi testvértől elenyésző számú kondoleáló levél került az Alapítvány őrzésébe.

 

Kocsis Piroska
Ólmosi Zoltán