Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

Preambulum

A Habsburg Ottó Alapítvány (a továbbiakban: Habsburg Ottó Alapítvány) kiemelt figyelmet fordít arra, hogy adatkezelése során az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletének, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek, egyéb jogszabályoknak, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) tevékenysége során kialakult adatvédelmi gyakorlatnak megfelelően, az adatvédelemhez kapcsolódó fontosabb nemzetközi ajánlásokat is figyelembe véve járjon el.

A Habsburg Ottó Alapítvány ezúton tájékoztatja honlapjának látogatóit az általa a honlappal összefüggésben kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

Fogalmi meghatározások

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy

Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés

Különleges adat: faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat, valamint az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, és a bűnügyi személyes adat

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez

Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele

Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges

Adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából

Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi

Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval

Adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés

Adatkezelő és elérhetőségei

Az adatkezelő cégneve: Habsburg Ottó Alapítvány (a továbbiakban: „Adatkezelő”)
Székhelye: 1088 Budapest, Szentkirályi u. 51.
E-mail címe: info@habsburgottoalapitvany.hu
Telefonszáma: +36 1 522 2050
Adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége: Dékány Szilveszter, 1088 Budapest, Szentkirályi u. 51. dekany.szilveszter@habsburgottoalapitvany.hu

A kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés célja, terjedelme, jogalapja és időtartama

Amikor Ön a Habsburg Ottó Alapítvány internetes szolgáltatásait használja, előfordul, hogy személyes adatai közül is átad valamennyit számunkra. Kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy az említett törvények és szabályozások betűje és szelleme szerint, csak a szükséges és még elégséges mértékben használjuk fel az adatait.

Így az Ön személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az Ön személyével kapcsolatba hozhatók) a következő módokon kerülhetnek a kezelésünkbe:

 • hírlevelünkre feliratkozva megadja nevét, e-mail elérhetőségét,
 • másfelől Ön is megadhatja nevét, elérhetőségét vagy más szükséges adatát, ha bejelentése során személyes kapcsolatba kíván lépni velünk,
 • az Ön által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatokról időnként automatikusan képződnek számítógépes „nyomok” szervereinken.

A Habsburg Ottó Alapítvány hírlevelére, a név és e-mail cím megadásával lehet feliratkozni, ebben az esetben az adatkezelés jogalapja a regisztráció során adott hozzájárulás. A feliratkozás feltétele a Habsburg Ottó Alapítvány adatkezelési tájékoztatójának megismerése és az ennek igazolására szolgáló nyilatkozat megtétele. Az adatkezelés a hozzájárulás visszavonásának időpontjáig történik. A hozzájárulás visszavonása a hírlevélen található link felhasználásával, illetve a info@habsburgottoalapitvany.hu címre történő e-mail küldésével történhet.

Az adatkezelés célja a hírlevélre feliratkozott személyek tájékoztatása a Habsburg Ottó Alapítványt közvetve vagy közvetlenül érintő aktualitásokról a hírlevélnek a részükre történő eljuttatásával.

A Habsburg Ottó Alapítvány honlapján tájékoztatást nyújt a tevékenységi körébe tartozó hírekről és eseményekről készült tájékoztatásokat is.

A benyújtott panaszok körében felmerülő adatok kezelésének a jogalapja a közérdekű bejelentések kivizsgálása, a 2013. évi CLXV. törvényben meghatározottak szerint.

Telefonon vagy személyesen történő panasz esetén a bejelentésről hangfelvétel nem készül, írásban rögzítésre kerül a panaszfelvétel, a bejelentő személyes adatainak megadásával, hozzájárul azok kezeléséhez és tárolásához. A telefonon megadott személyes adat (telefonszám, e-mailcím, lakcím) kizárólag az ügyintézéshez, helyszíni szemle során felmerülő esetleges problémák tisztázásához szükséges, valamint az érintett az üggyel kapcsolatos tájékoztatásához.

A beérkező panaszokat egységesen – mindenkor a hatályos vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően a Habsburg Ottó Alapítvány kezeli. Az 1995. évi LXVI. törvény köziratokról, közlevéltárakról és magánlevéltári törvény alapján, a panaszbejelentések és közérdekű megkeresésék tíz évig nem selejtezhetőek, így irattári megőrzésre kerülnek.

A panaszok, közérdekű bejelentésekben megadott személyes adatok további felhasználásra nem kerülnek. Statisztika készítése céljából kizárólag a bejelentésben szereplő kerületi adatok kerülnek felhasználásra, az utcanevek házszámok nem.

Az adatokhoz hozzáférők köre, az adatfeldolgozók

Az adatok kezelésére kizárólag a Habsburg Ottó Alapítvány erre felhatalmazott munkatársai jogosultak.

A Habsburg Ottó Alapítvány adatokat harmadik személynek kizárólag abban az esetben ad át, amennyiben azt törvény kötelezően írja elő, vagy a felhasználó ehhez hitelt érdemlő módon hozzájárult.

Az adatfeldolgozók a Habsburg Ottó Alapítvány utasításai alapján a Habsburg Ottó Alapítvány által kért technikai jellegű feladatokat végzik el.

Az adatbiztonság

A Habsburg Ottó Alapítvány a személyes adatokat a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan, csak a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges mértékben, hozzájárulás esetén az azt adó személy esetleges rendelkezéseinek megfelelően kezeli.

A Habsburg Ottó Alapítvány kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az általa kezelt személyes adatainak biztonságáról. A Habsburg Ottó Alapítvány kiemelt gondossággal törekszik a személyes adatok biztonságos kezelésére, ezért megtette azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, illetve kialakította azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adatkezelési és adatvédelmi jogszabályok érvényre juttatásához szükségesek. A Habsburg Ottó Alapítvány ezen intézkedéseket és szabályokat rendszeresen felülvizsgálja, és szükség esetén módosítja.

Biztosítja, hogy a személyes adatokat csak az illetékes munkaköröket betöltő személyek ismerhessék meg, magas szintű hozzáférési kontrollok alkalmazása mellett

A felhasználók jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban és e jogok gyakorlásának módja

Mindenki jogosult tájékoztatást kérni a Habsburg Ottó Alapítvány által kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozói által feldolgozott adatairól, különösen azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az esetlegesen bekövetkezett adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá adattovábbítás esetén annak jogalapjáról és címzettjéről.

A Habsburg Ottó Alapítvány a tájékoztatást írásban, a lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül adja meg; a tájékoztatás megadását kizárólag a törvény által kötelezően előírt esetekben tagadja meg. Ebben az esetben a Habsburg Ottó Alapítvány írásban tájékoztatja a tájékoztatást kérőt, hogy a felvilágosítás megtagadására mely törvényi rendelkezés alapján került sor, továbbá tájékoztatja arról is, hogy az erre vonatkozó döntéssel szemben milyen jogorvoslati lehetőségei vannak.

Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, kérhető annak helyesbítése. Amennyiben a valóságnak megfelelő személyes adat a rendelkezésre áll, a személyes adatot a Habsburg Ottó Alapítvány helyesbíti.

A személyes adatokat törölni kell, amennyiben

 • azok kezelése jogellenes;
 • az érintett személy a személyes adatainak törlését kéri, hozzájárulását visszavonja, kivéve a kötelező adatkezelés eseteit;
 • azok hiányosak vagy tévesek, és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
 • az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának határideje lejárt, kivéve, ha annak adathordozóját levéltári őrizetbe kell adni;
 • a törlést bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

Az érintett személy a törlést, az adatkezelési hozzájárulásának visszavonását a Habsburg Ottó Alapítványhoz benyújtott írásbeli kérelemmel kezdeményezheti.

A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről, illetve az ezekre irányuló kérés teljesítéséről vagy annak akadályáról a Habsburg Ottó Alapítvány a kérelem benyújtásától számított lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban – a kérelem benyújtójának hozzájárulásával elektronikus úton – értesíti a kérelem előterjesztőjét, a kérelem elutasítása esetén az elutasítás ténybeli és jogi indokaival, valamint a jogorvoslati lehetőségekre vonatkozó tájékoztatással együtt.

A személyes adatok kezelése ellen az arra jogosult tiltakozhat,

 • ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag a Habsburg Ottó Alapítványra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy az adatkezelő, az adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges (a kötelező adatkezelés esetét kivéve),
 • ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik, valamint
 • törvényben meghatározott egyéb esetekben.

A Habsburg Ottó Alapítvány a tiltakozás kézhezvételétől számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja a kérelmet, és annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, amelyről a kérelmezőt írásban értesíti.

A tiltakozás jogossága esetén a Habsburg Ottó Alapítvány az adatkezelést megszünteti, az adatokat zárolja, továbbá a tiltakozásról és az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére az érintett személyes adatokat korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőség

Ha az érintett úgy ítéli meg, hogy az Adatkezelő általi személyes adatainak kezelése megsérti a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok, így különösen az Általános Adatvédelmi Rendelet rendelkezéseit, jogában áll a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál („NAIH”) panaszt benyújtani.

A NAIH elérhetőségei

Honlap: http://naih.hu/
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36-1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Az érintettnek joga van más, így különösen a szokásos tartózkodási helye, munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti európai uniós tagállamban létrehozott, felügyeleti hatóságnál is panaszt tenni.

Az érintett – panasztételi jogától függetlenül – fenti jogsérelem esetén bírósághoz is fordulhat. Adatkezelő esetén az illetékes bíróság a Fővárosi Törvényszék, azonban az érintett a pert a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindíthatja. Magyarországon a törvényszékek elérhetősége az alábbi linken található: http://birosag.hu/torvenyszekek. Az érintett továbbá a pert a szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósága előtt is megindíthatja, amennyiben az érintett szokásos tartózkodási helye az Európai Unió más tagállamában van. Az érintett jogosult bírósághoz fordulni a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben is.